Privacyverklaring

Motopp vindt de privacy en bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van www.motopp.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze privacyverklaring is 1 oktober 2023, met het publiceren van een nieuwere versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over jou door Motopp worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, met wie, en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.   

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan Motopp verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring dan kun je contact opnemen met Motopp via e-mailadres: [email protected].

 1. Definities
  a. Privacyverklaring: deze privacyverklaring.
  b. Gebruiker: iedere gebruiker van de website www.motopp.nl, alsmede iedere persoon die diensten van Motopp afneemt. 
  c. Verwerkingsverantwoordelijke: Motopp B.V., kvk. 77914481, gevestigd te: ‘s-Gravenhekje 1A, 1011 TG Amsterdam. Je kunt contact opnemen met Motopp via het e-mailadres: [email protected].
  d. Website: de website www.motopp.nl. 
 2. Algemeen 
  a. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Motopp (persoons)gegevens van haar Gebruikers verwerkt in het kader van de website en de dienstverlening. 
 3. Persoonsgegevens
  a. Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Afhankelijk van het gebruik van de website van Motopp en haar dienstverlening door gebruikers kan Motopp de volgende gegevens van haar gebruikers verwerken:
  1. Voor- en achternaam;
  2. E-mailadres;
  3. Gegevens die betrekking hebben op het apparaat (te noemen: laptop, mobiel, computer etc.) van Gebruiker, zoals een IP-adres (Motopp heeft het verzamelen van IP-gegevens via Google geanonimiseerd ingesteld);
  4. Communicatievoorkeuren;
  5. Informatie verkregen via cookies, over het gebruik van de website door de Gebruiker;

b. Motopp verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens van Gebruiker:wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Motopp heeft verstrekt;

 1. door contact op te nemen via het contactformulier van Motopp;
 2. door contact op te nemen via email; 
 3. een inschrijving te doen voor een nieuwsbrief of een download of
 4. door Motopp te gaan volgen op sociale media.
 5. door je aan te melden voor een training/vacature via het aan deze website gekoppelde HR-platform Personio. 
 6. door gegevens te verstrekken via onze chatbot (op dit moment niet actief). 
 7. Als de Gebruiker verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, dan zal de Gebruiker geïnformeerd worden over de gevolgen. 

4. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens.

 1. Motopp verwerkt de persoonsgegevens van een Gebruiker op basis van de wettelijke grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op basis van:
  1. Toestemming;
  2. Uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker;
  3. Verzoek voor contact;
  4. Verzoek inzake een inschrijving voor een nieuwsbrief;
  5. Verzoek inzake een download zoals een whitepaper, klantcase, factsheet of brochure;
  6. Verzoek inzake een aanmelding voor een training of een vacature;
  7. Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  8. Vervulling van een taak van algemeen belang;
  9. Gerechtvaardigd belang van Motopp of een derde.
 2. Motopp verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van haar gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Motopp zijn onder andere: het ondersteunen van klanten op het gebied van softwareontwikkeling in de breedste zin van het woord. Het begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk, het contact leggen met opdrachtgevers die arbeidsplaatsen bieden aan deze kandidaten, het contact leggen met gemeenten die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt willen begeleiden tot werk, het opleiden en begeleiden van mensen bij klanten, recruitment en assessment van kandidaten voor trainingen en vacatures, marketing van haar dienstverlening, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en beveiliging, delen van gegevens met aan Motopp gelieerde partijen, enzovoorts.
 3. Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit is bij Motopp niet van toepassing.
 4. Motopp verwerkt persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:
DoelGrondslag
Het aanbieden van producten of diensten in het kader van de website van Motopp. Hierbij gelden de volgende diensten: het aanbieden van recruitmentdiensten, bemiddeling van kandidaten naar werk, het aanbieden van vacatures en trainingen aan kandidaten (namens opdrachtgevers), aanbod van partnerschap met gemeenten en opleidingsfacilteiten, aanbod van events, whitepapers, factsheets, webinars, studies en andere naslag- of informatieve mogelijkheden over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en haar klanten, communicatie, contact en business-development. Uitvoering van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Verbetering van de aangeboden producten of diensten, onder meer door een analyse van het gebruik ervan.Uitvoering van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Het aangaan en onderhouden van een klantrelatie met Gebruiker, bijvoorbeeld voor het versturen van informatieve berichten over producten of diensten of het reageren op vragen en verzoeken van Gebruiker.*Uitvoering van de overeenkomst Gerechtvaardigd belang
Het versturen van de nieuwsbrief van Motopp.*
Gerechtvaardigd belang Toestemming
Het aanbieden van gerichte advertenties gebaseerd op de interesses van Gebruiker, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën worden gebruikt om de relevante informatie over Gebruiker te verzamelen.Gerechtvaardigd belang Toestemming
Het aanbieden van embedded content via sociale media, waarbij cookies en vergelijkbare technologieën van de desbetreffende derden worden gebruikt om relevante informatie over Gebruiker te verzamelen.Gerechtvaardigd belang Toestemming

*) De e-mailcommunicatie rondom aanmeldingen op de website en de nieuwsbrieven, worden door Motopp (geautomatiseerd) verstuurd via een eigen SMTP-mailserver (motopp.nl) en Mailchimp. Naast jouw e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die voor de betreffende aanmelding van toepassing zijn, leggen we in sommige gevallen ook het onderwerp van de betreffende aanmelding vast. Via Mailchimp worden ook geanonimiseerd gegevens over het klikgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe onze e-mailcommunicatie en nieuwsbrieven worden ontvangen en gefundeerde beslissingen nemen over het optimaliseren van de e-mailcommunicatie en nieuwsbrieven. In iedere nieuwsbrief die je van Motopp krijgt heb je onderaan de optie om je uit te schrijven of aan te geven welk type mailings je wel en niet van Motopp wilt ontvangen, voor zover relevant. Voor het verzamelen van gegevens via een contactformulier maken wij gebruik van het platform Gravity Forms. De gegevens die wij verzamelen via Gravity Forms gebruiken wij om contact op te kunnen nemen. Motopp kan ook contactgegevens verzamelen die door de gebruiker worden verstrekt bij gebruik van onze chatbots (momenteel niet actief). Motopp kan ook persoonlijke gegevens verzamelen via het HR-platform Personio, bijvoorbeeld bij een inschrijving voor een training, vacature of event. 

5. Bescherming persoonsgegevens

 1. Motopp gaat heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Motopp heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 
 2. Persoonsgegevens worden wanneer mogelijk geanonimiseerd verzameld. Hierdoor Probeert Motopp zo veel mogelijk jouw gegevens te beschermen. 

  6. Cookies
  1. Motopp maakt gebruik van zogenaamde “Cookies”. Met deze cookies verzamelt Motopp overeenkomstig de door de Gebruiker opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Gebruiker op de website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Gebruiker worden verzameld terwijl Gebruiker de website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Gebruiker. Deze gegevens kunnen door Motopp worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Gebruiker, zoals een IP-adres (Motopp heeft ervoor gekozen om IP-gegevens via Google geanonimiseerd te verzamelen). Als hiervoor de toestemming van Gebruiker nodig is, zal Motopp die vooraf vragen.
  2. De cookieverklaring van Motopp dat hier gevonden kan worden www.motopp.nl/cookieverklaring, bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Motopp cookies gebruikt. 

   7. Rechten van gebruikers

   a. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
   b. Gebruiker heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
   c. Gebruiker kan Motopp verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Motopp over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Motopp te laten doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
   d. Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
   e. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de Gebruiker Motopp bereiken op [email protected]
   f. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief of anderszins via Mailchimp verzonden emailingen ter uitvoer van een aanvraag waarvoor de gebruiker toestemming heeft verleend, door een e-mail te zenden aan [email protected] of gebruik te maken van de Mailchimp opt-out functie die onderaan de betreffende emailing is te vinden.

   8.  Bewaartermijn
   a. Motopp bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 1 jaar sinds het laatste bezoek van de website, tenzij Motopp op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

   9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Motopp behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Motopp adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 1 oktober 2023.